Privacyverklaring Feet in Motion

Bij Feet in Motion vinden wij het vanzelfsprekend om zorgvuldig met jouw gegevens om te gaan. Daarom hebben wij (op basis van de AVG, de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens) een privacyverklaring opgesteld, waarmee wij jou willen informeren over de wijze waarop wij als zorgverlener omgaan met jouw persoonlijke en medische gegevens.

Welke gegevens verwerken wij?

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om je goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

 • In het kader van onze dienstverlening verwerken wij de volgende persoonlijke gegevens: naam, adres, woonplaats, burgerservicenummer (BSN), telefoonnummer en mailadres.
 • De gegevens omtrent je gezondheid en de door ons uitgevoerde behandeling(-en). Deze gegevens leggen wij vast in een medisch dossier. We nemen andere medische informatie (bijvoorbeeld van je huisarts), daarin op voor zover dit voor een goede hulpverlening noodzakelijk is.

De plichten van de praktijk

Feet in Motion is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Jouw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • Je wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van jou verwerkt worden. Dit kan gebeuren door je zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Feet in Motion hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met je persoonsgegevens.
 • Je persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Jouw rechten als betrokkene

Je hebt de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van jouw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan je dossier.
 • Het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Verstrekking van jouw persoonsgegevens aan derden

 • De medewerkers van Feet in Motion hebben de verplichting vertrouwelijk met je persoonsgegevens om te gaan. Alleen na jouw akkoord kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners.
 • Facturatie wordt geregeld door infomedics. Infomedics ontvangt geen medische gegevens, alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om een factuur op te kunnen maken.

Op welke wijze beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

 • Wij hebben o.a. de volgende maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen:
  • We werken met patiëntsoftware ‘in de cloud’. Deze gegevens worden verstuurd via een beveiligde internetverbinding (met ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk). De gegevens staan op een server in een streng beveiligd datacentrum.
  • Uitwisseling van gegevens met andere zorgverleners vindt plaats via beveiligde verbindingen.
  • Met de samenwerkingspartijen die toegang hebben tot een deel van je gegevens, waaronder James Software (patiëntensoftware), Call Care (de telefoondienst) en Infomedics (facturatie) hebben wij een overeenkomst, waarin zij geheimhouding verklaren.
 • Feet in Motion neemt de bescherming van je gegevens uiterst serieus. Als je toch de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op.
  • Via email: vraag@feetinmotion.nl
  • Middels een schrijven naar:
   Feet in Motion, t.a.v. Saskia de Waal
   Europaweg 50
   3451 HG Vleuten